C\ Moli de la Torre, 34-58
08915 Badalona
Tel. 93 383 63 11
a8045471@xtec.catCerca:
 
 
Convalidacions
CONVALIDACONS ESO

Convalidació de l’assignatura d’Educació Física per alumnes d’ESO amb dedicació significativa a l'esport.
Els alumnes amb dedicació significativa a l'esport avalada pel Consell Català de l'Esport, matriculats en centres que no pertanyin a la xarxa de centres educatius d'especial atenció a la pràctica esportiva, poden sol·licitar al director o directora del centre educatiu, en el primer trimestre del curs, que se'ls reconegui la matèria Educació Física per a alumnes de l'etapa d'ESO.

Per sol·licitar-ho, cal adjuntar a la sol·licitud, que ha d'estar signada pel pare, mare o tutors legals de l'alumne, el certificat del Consell Català de l'Esport (av. dels Països Catalans, 12. 08950, Esplugues de Llobregat). Els alumnes poden obtenir aquest certificat quan siguin esportistes que figuren en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent.

En casos excepcionals en què l'alumne no disposa dels certificats del Consell Català de l'Esport, però les circumstàncies individuals de l'alumne i la seva dedicació intensiva a l'esport així ho justifiquen, amb una dedicació horària de 9 hores setmanals o més (de dilluns a divendres) d'activitat física reconeguda per la federació esportiva corresponent, la comissió d'atenció a la diversitat o l'òrgan equivalent del centre pot proposar el reconeixement de la matèria Educació Física de l'alumne, i el director o directora del centre aprovar aquest reconeixement.

El reconeixement de la matèria Educació Física implica que no té qualificació ni computa a l'efecte del càlcul de la mitjana; a les actes cal indicar “Convalidat”. Per a aquells alumnes que per motius de participació en tornejos, competicions o finals esportives, que impliquin una absència al centre educatiu superior a quinze dies de forma continuada, el centre ha d'establir un PI que faciliti compaginar la pràctica esportiva amb l'activitat acadèmica. En aquest PI cal concretar les activitats de seguiment i els criteris d'avaluació per a cada matèria durant aquest període. Per fer efectiu aquest PI, cal que els pares o tutors legals presentin, al centre on cursa l'ESO, la documentació següent:
- El certificat acreditatiu de les jornades esportives, les competicions o les finals en què participa amb el segell del Consell Català de l'Esport o de la federació esportiva corresponent.
- Escrit de compromís dels pares o tutors legals pel que fa a col·laborar en el seguiment acadèmic durant aquest període d'absència al centre.
- En cas que l'alumne deixi l'activitat esportiva, la família ho ha de comunicar al centre de secundària, que prendrà les mesures oportunes.
 
CONVALIDACIONS CICLES FORMATIUS
Termini
Es recomana tramitar les convalidacions a l’inici del curs acadèmic. Fins que no tingueu la resolució amb les convalidacions atorgades heu de continuar assistint a classe amb total normalitat. El darrer dia per presentar la sol·licitut de convalidació serà l'últim dia d'abril. Si es presenta més tard d'aquesta data, no es podrà incloure a les qualificacions fins el curs següent.

Documentació per sol·licitar la convalidació
En primer lloc, l'alumnat s'ha de posar en contacte amb el tutor que és qui l'orientarà en tot el procés i li facilitarà el full de sol·licitud.
La sol·licitud i la resta de documentació acreditativa l'ha de lliurar l'interessat a secretaria personalment.

Resolució de la convalidació
Correspon a la directora de l’Institut resoldre les convalidacions de carácter general i, generalment es triga una setmana. Les de caràcter singular, l’Institut les trametrà a la Direcció General qui resoldrà en un termini mitjà d’un a 3 mesos.

Tipus de convalidacions:

        - Convalidacions singulars per haver cursat estudis universitaris
         Consulteu les instruccions d'aquestes convalidacions

La possessió del certificat de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, que s’estableix al Real Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, permet convalidar la unitat formativa 2 (“Prevenció de riscos laborals”) del mòdul professional FOL.
 
El centre educatiu convalidarà la unitat formativa 2 als alumnes que justifiquin estar en possessió d’un Certificat de formació en prevenció de riscos laborals, que habilita per desenvolupar les funcions de nivell bàsic, amb els requisits següents:
 
- Denominació i segell de l’entitat certificadora, i signatura de la persona responsable
 
- Nom i cognoms de la persona que ha cursat la formació
 
- Denominació i durada del curs
 
- Localitat i data d’expedició del certificar
 
- Text en què s’indica “capacita per al desenvolupament de funcions de nivell bàsic segons el Real Decret 39/1997 (segons el contingut de l’annex IV A o IV B)”
 
Aquesta convalidació l’atorga la direcció del centre, cal fer constar “convalidat” en les qualificacions i serà considerat com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.
        - Convalidacions per Cicles:
 
- Carrosseria         
          Consulteu la taula adjunta (actualitzat 12/09/2018)
- Electromecànica de vehicles
          Consulteu la taula adjunta (actualitzat 12/09/2018)
- Mecanització
          Consulteu la taula adjunta (actualitzat 05/09/2018)
- Planta química, perfil professional productes farmacèutics i cosmètics
          (Convalidacions a determinar)
- Operacions de laboratori
          Consulteu la taula adjunta (actualitzat 10/09/2018)
- Programació de la producció en fabricació mecànica
          Consulteu la taula adjunta (actualitzat 05/09/2018)
- Disseny en fabricació mecànica
          Consulteu la taula adjunta (actualitzat 05/09/2018)
- Laboratori d'anàlisi i control de qualitat
          Consulteu la taula adjunta (actualitzat 10/09/2018)
- Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins
          Consulteu la taula adjunta (actualitzat 10/09/2018)
- Automoció
          Consulteu la taula adjunta (actualitzat 12/09/2018)
 
CONVALIDACIONS DEL MINISTERI
Les taules de convalidacions entre els diferents cicles formatius del "Ministerio de Educación y Formación Profesional" les podeu consultar en el següent enllaç:

   Taules de convalidacions per famílies professionals
 Institut Pompeu Fabra - Badalona | a8045471@xtec.cat | Avís Legal
[Amb el sistema Edugestió de Duma Interactiva]