C\ Moli de la Torre, 34-58
08915 Badalona
Tel. 93 383 63 11
a8045471@xtec.catCerca:
 
 
Acció tutorial

ELS TUTORS

Els alumnes de cada curs tenen un tutor/a l’objectiu fonamental del qual és afavorir la cohesió del grup/classe i potenciar les capacitats acadèmiques de cada alumne. Per a dur a terme aquesta tasca, a més de hora setmanal de tutoria en la qual es segueixen  les activitats programades en el Pla d’Acció Tutorial, el tutor manté entrevistes personals amb els alumnes i és, a més, l’interlocutor preferent amb les famílies.

Els tutors, amb la coordinadora de tutories i el coordinador pedagògic, que són els encarregats de coordinar-los, es reuneixen periòdicament per revisar i actualitzar el Pla d’Acció Tutorial, aprovar i dur a la pràctica la programació de les activitats proposades per a les tutories.

 Premi guarniment d'aules

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

El PAT és un referent orientador per a totes les persones implicades en les tasques tutorials del centre. Està pensat especialment per a l’ESO i ofereix activitats obertes per a Batxillerat i CCFF.

DOCUMENTS:

PAT ESO
 PAT BAT    PAT FP
  PAT CAS

PROGRAMACIÓ DE TUTORIES

La preocupació de tots els professors per dispensar a l’alumnat un tracte individualitzat i atendre no tan sols els aspectes acadèmics sinó també personals de tots els nois i noies que tenim a l’institut ens mena a tractar d’una manera molt particular els temes següents:

· Integració dels alumnes nouvinguts. Interculturalitat i cohesió social.

· Activitats relacionades amb la millora de la convivència i la solidaritat.

· Aspectes relacionats amb la salut física i psíquica.

· Orientació escolar, acadèmica i professional.

· Competències socials.

· Participació social i ciutadana.

· Conferències i activitats relatives a temes d’interès per als joves.

TASQUES QUE S’ENCOMANEN ALS TUTORS:

· Relació amb els pares.

· Atenció personal de l’alumne: control de les faltes d’assistència, seguiment personal i integració al grup/classe i seguiment del seu rendiment acadèmic.

· Atenció especial als alumnes que repeteixen curs: han de tenir un bon rendiment acadèmic, assistir a classe i comportar-se correctament. El tutor haurà de tenir contacte sovintejat amb els pares i l’alumne per tal de buscar-li una alternativa a l’institut en cas que no compleixi els requisits esmentats.

· La documentació escrita de les gestions realitzades s’haurà de lliurar periòdicament als caps d’estudi .

· Treballar les tècniques d’estudi.

· Orientar acadèmicament i/o professionalment els alumnes.

PROGRAMACIÓ DE XERRADES INFORMATIVES

Les Coordinadores de cicles organitzen, de comú acord amb direcció, xerrades sobre temes que es consideren interessants per als alumnes i adequades a cada nivell. Entre d’altres, es tracten els temes següents:

· Sexualitat.

· Prevenció de la drogodependència.

· Interculturalitat.

· Nutrició.

· Prevenció de riscos.

· Solidaritat.

· Autoestima.

· Prevenció del bulling.

· Homofòbia.

SEGUIMENT PERSONAL DE L’ALUMNAT

Atenció psicològica i ajuda personal per part de:

Psicòleg de l’EAP:

Professora de Pedagogia Terapèutica

Comissió de la diversitat: la Cap d’estudis, Pedagoga terapeuta, Educadores socials de Bufalà i de Pomar, Psicòleg de l’EAP, Coordinadora de tutors i una ATS.

SEGUIMENT DEL RENDIMENT ACADÈMIC DELS ALUMNES

Aquest seguiment es farà sobretot per mitjà de les reunions dels equips docents de cada grup. Els pares dels alumnes d’ESO reben un informe de preavaluació a mitjans de trimestre i les notes oficials al final de cada avaluació. Els tutors han de controlar que les famílies rebin aquestes informacions. L’alumnat d’ensenyaments postobligatoris recull les notes d’avaluació al final del trimestre.

ATENCIÓ ALS ALUMNES AMB NECESSITATS ECONÒMIQUES

· Els tutors facilitaran informació sobre les beques oficials.

· La biblioteca, a petició del tutor/a, deixarà llibres a l’alumne/a que ho necessiti . Es fa deixar 5€ de dipòsit a l’alumnat que sol·liciti aquest ajut.

· Beques de l’institut o de l’AMPA per a les sortides i les activitats obligatòries.

ORGANITZACIÓ DELS/LES ALUMNES I DE LLURS ACTIVITATS

La participació de l’alumnat en l’organització i la vida del centre es regula de la següent manera:

· Representants en el Consell Escolar: 3 alumnes.

· Delegats: cada classe tria un/a delegat/da i un/a subdelegat/da.

· Consell de delegats: és l’organisme que agrupa els representants de l’alumnat.

· Grup d’extraescolars: grup integrat per alumnes voluntaris que participen en l’organització de les activitats extraescolars de l’institut.

Reunions: Els representants dels alumnes poden convocar reunions de delegats i subdelegats en horari lectiu o fora d’aquest horari i poden convocar la resta de l’alumnat si prèviament han demanat permís a la direcció.

La direcció del centre convocarà una reunió trimestral amb els delegats de curs per tal de fomentar la participació de l’alumnat en la vida del centre, d’informar-los sobre acords presos que els afectin directament i tractar temes relacionats amb els seus interessos.

 

 

Galeria d'imatges

 Institut Pompeu Fabra - Badalona | a8045471@xtec.cat | Avís Legal
[Amb el sistema Edugestió de Duma Interactiva]