C\ Moli de la Torre, 34-58
08915 Badalona
Tel. 93 383 63 11
a8045471@xtec.catCerca:
 
 
Orientacions pedagògiques
PROJECTE EDUCATIU

El nostre institut pretén formar els alumnes tant en el nivell pedagògic com en el personal i social. Considerem molt important fomentar en els alumnes una actitud respectuosa vers la diversitat social, religiosa i ideològica des de l’arrelament a la seva realitat més propera. El desenvolupament de comportaments cívics i no violents és un altre dels objectius prioritaris de la nostra comunitat educativa.

Creiem que la col·laboració entre el centre i la família permetrà aconseguir amb més facilitat aquests objectius.

PROJECTE LINGÜÍSTIC

El centre disposa de Projecte lingüístic de centre (PLC) que s’ajusta a la normativa publicada aquests últims anys al DOGC. El coordinador de llengua, interculturalitat i cohesió social anirà actualitzant aquest projecte.

Entre les prioritats marcades a la Resolució d’inici de curs, s’explicita que la llengua catalana és la llengua d’aprenentatge i comunicació en les actuacions docents i administratives d’un centre docent. Hem doncs de procurar apropar-nos a aquesta Resolució.

TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT

L'Institut Pompeu Fabra vol ser integrador i obert a la diversitat i procura anar construint un context escolar capaç d'acollir tot l'alumnat.

Disposem d'una planificació específica i un seguit de recursos humans i tècnics per atendre la diversitat.

Grups flexibles a 1r i 2n d’ESO :
Els grups de 1r i 2n d’ESO són heterogenis. Com a mesura ordinària de tractament a la diversitat es fan agrupaments flexibles en les matèries de català, castellà, matemàtiques i anglès, a fi de tractar la diversitat en tots els seus nivells.

Diversitat a 3r i 4t d’ESO :
A 3r i a 4t d'ESO hi ha 4 grups homogenis que estan distribuïts segons el seu nivell d’aprenentatge per tal de poder orientar-los a Batxillerat o CCFF.

Programa de diversificació curricular (PDC) 3r o 4t d’ ESO
Aquest programa (PDC) es concreta com a mesura específica que dóna resposta al que estableix el Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.

El PDC és una mesura específica i temporal d'atenció a la diversitat que s'adreça a alumnes de tercer per facilitar l'assoliment dels objectius generals i les competències dels diferents àmbits determinades al Decret 187/2015, mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferent a la que s'estableix amb caràcter general i una metodologia específica i personalitzada.

L'Aula de diversificació curricular o Aula Oberta forma part de les mesures extraordinàries que a partir del curs 2016-2017 s'apliquen a 3r o 4t d'ESO, per atendre l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge o problemes disruptius. Aquesta Aula desenvolupa el 100% de l'horari lectiu dins del Centre i treballa per projectes.

Aula d’acollida :
Des del curs 2016-2017 l’Institut disposa d’una aula d’acollida en que alumnes nouvinguts aprenen la llengua i les costums del nostre país. L’aula d’acollida compta amb una professora especialista que és qui la gestiona.

ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC
Els centre conta amb dues psicopedagogues que distribueixen les seves tasques en els diversos nivells. També conta amb el suport del psicòleg de l’EAP que entre altres funcions atén individualment a alumnes que requereixen la seva atenció.

AVALUACIÓ D’ESO
L’ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol, determina el procés d’avaluació a l’ESO.
 • En el marc de l'avaluació formativa, l'equip docent ha de dedicar com a mínim una de les seves reunions habituals durant el primer trimestre a fer un seguiment dels alumnes amb l'objectiu de fer-ne una valoració qualitativa individualitzada per millorar-ne l'acolliment i prendre decisions sobre el seu procés d'aprenentatge, que els ajudi a autoregular-se i que sigui orientativa per a les famílies. En l'avaluació inicial dels alumnes de primer curs d'ESO també cal tenir en compte tant el traspàs d'informació dels mestres de primària, d'acord amb l'article 10.1 d'aquesta Ordre, com l'avaluació de les activitats de reforç d'estiu que hagin fet aquests alumnes.
 • El consell orientador l'elabora l'equip docent al final de cada curs a partir de la informació continguda en el registre o full de seguiment intern, i conté l'orientació sobre l'itinerari formatiu de l'alumne i, si escau, recomanacions i propostes de mesures de suport per al curs següent. En el cas de quart, o en acabar l'escolarització, també ha d'incloure, mitjançant un informe motivat, una orientació específica amb relació al seu itinerari en l'ensenyament postobligatori i/o professionalitzador. El consell orientador s'inclou en l'expedient de l'alumne. En finalitzar 1r, 2n o 3r es lliura a l'alumne i als pares o tutors legals dins de l'informe d'avaluació. En finalitzar 4t o si es finalitza l'escolaritat abans, el consell orientador s'ha de lliurar com a document oficial de l'avaluació amb el format que decideixi el centre.
 • L'avaluació de final de curs a l'educació secundària obligatòria s'ha de fer en cadascun dels quatre cursos de l'etapa, en acabar el període lectiu en el cas de l'avaluació final ordinària i quan determini el calendari escolar del curs corresponent en el cas de l'avaluació extraordinària. 2. La valoració del grau d'assoliment de les competències dels àmbits transversals i dels diferents àmbits associats a les matèries que l'alumne ha cursat aquell any acadèmic, s'ha de fer d'acord amb l'article 5.2.
 • Preavaluació al 1r trimestre i avaluació a cada trimestre.
 • Recuperació de matèries pendents dels cursos anteriors.
 • Avaluació ordinària dels resultats obtinguts en l’avaluació continua al llarg del curs.
 • Activitats i exàmens de recuperació extraordinàries per passar de curs a finals de juny.
 • Avaluació externa a 4t d’ESO.
AVALUACIÓ DE BATXILLERAT
L’Ordre EDU/554/2008 de 19 de desembre modificada per l'Ordre ENS/62/2012 de 15 de març determina el procediment d’avaluació i de promoció de l’alumnat de batxillerat.
 • L’alumnat, pares, mares i tutors legals a l’inici de curs, hauran de ser informats del currículum formatiu i dels criteris d’avaluació de cada matèria així com dels períodes de reclamació.
 • Avaluació inicial a 1r curs.
 • Preavaluació a mig trimestre de 1r curs.
 • Avaluació continuada trimestral.
 • Avaluació final de curs el mes de juny (1r Curs).
 • Activitats de recuperació de les matèries pendents durant l'estiu (1r Curs).
 • Activitats extraordinàries d'avaluació de primer curs els primers dies de setembre. (Resolució de 15 de juny de 2011) que ha d’elaborar i qualificar el departament didàctic.
 • Avaluació a 2n curs de Batxillerat de les matèries pendents de 1r curs.
 • Avaluació dels alumnes de 2n de Batxillerat en les dates que indiqui el Departament d'Educació.
 • Avaluació extraordinària de segon de batxillerat els darrers dies lectius de curs que ha d’elaborar i qualificar el departament didàctic.
AVALUACIÓ CCFF
L’avaluació dels aprenentatges dels alumnes dels cicles formatius serà continuada, atendrà l’organització modular i es farà per unitats formatives per tal de permetre una millor capitalització de la formació.

Durant el transcurs del mòdul s'avaluarà cada unitat formativa en una avaluació ordinària i s'establiran les estratègies que facilitaran la recuperació de l'avaluació continuada de cada UF durant del curs. En el calendari del curs es fixa una setmana per a una segona avaluació ordinària. El professorat informarà l'alumnat dels mecanismes (activitats) d'avaluació establertes a la programació de cada mòdul i de les dates de les mateixes.

Pel mòdul de formació en centres de treball s'establiran dues avaluacions ordinàries en el calendari del curs. En aquest cas el tutor de FCT programarà les estades a les empreses per permetre que tot el alumnat que hi tingui dret les pugui realitzar dins del curs acadèmic.

Les dates d’avaluacions d’ESO, Batxillerat i CCFF s’han fixat al calendari general del curs.
 
Galeria d'imatges

 Institut Pompeu Fabra - Badalona | a8045471@xtec.cat | Avís Legal
[Amb el sistema Edugestió de Duma Interactiva]