C\ Moli de la Torre, 34-58
08915 Badalona
Tel. 93 383 63 11
a8045471@xtec.catCerca:
 
 
Òrgans i càrrecs
CURS 2019/2020

Organigrama

EL CONSELL ESCOLAR

És l’òrgan de màxima representació del centre i on es prenen totes les decisions importants que fan referència al funcionament de l’institut. És format per representants de tots els sectors de la comunitat educativa.

President: Guillem Ruiz
Secretari: Daniel Moya
Cap d’estudis: Amparo Valls

Representants dels professors:
Joaquim Monleón Rebollar
Jose Maria Lorenzo Granados
Francesc Gómez Nicolau
Angel Valdueza Cepeda
Elsa González Muñoz
Francisco Javier Gómez López

Representants de pares i mares:
Gemma Hortet Grau
Cristina Masegosa Fernàndez
Gloria Atsuara Aparicio

Representant de l’AMPA:
Antonia Merino Blanco

Representants dels alumnes:

David Aznar Fidalgo
Raquel Sánchez Juárez
Quim Pedregosa Iniesta

Representant del PAS:
Alejandra Enrique Franco

Representant de l’Ajuntament:
Alfons Nadal Padrós


L’EQUIP DE GESTIÓ

L’equip de gestió coordina l’activitat general del centre.  La seva composició és:

-         Director:  Guillem Ruiz
-         Cap d’estudis: Amparo Valls
-         Cap d’estudis de Cicles Formatius: Miguel Ángel Copado
-         Cap d’estudis adjunt: Inma Cerdà
-         Coordinadora pedagògica: Gemma Alsina
-         Secretari i administrador: Daniel Moya
 


ELS DEPARTAMENTS

El professorat del Centre està agrupat en Departaments segons les matèries que imparteix. Cada Departament organitza,  coordina i impulsa les matèries que li corresponen, sota la responsabilitat d’un Cap de Departament. El Centre està estructurat en els següents Departaments:

Automoció: I.Llibre
Seminari d’automoció: V. Marí
Ciències i tecnologia: N.López
Ciències Socials: F. Gómez
Formació i Organització Laboral: S. Villoro 
Llengües (català, castellà, llatí i grec): A. Via
Llengües estrangeres (anglès i francès): G. Ruiz
Matemàtiques: S. Terán
Fabricació Mecànica: D.Méndez
Química: E. García
Seminari química: A. Ollé
Orientació: Ainhoa Pascual


 ELS CÀRRECS DE COORDINACIÓ

El Centre disposa , a més, d’un conjunt de càrrecs que permetent coordinar els diferents sectors, activitats i responsabilitats que el composen. Són els següents:

Coordinació de Qualitat: Xavier Marí
Coordinació d’ESO: M.Villa
Coordinació de formació professional: J. Furest
Coordinadió d’extraescolars: Maria Ulldemolins
Coordinació convivència: Andreu Expòsito
Coordinació d’informàtica: Joaquin Monleón
Gestió d'Isotools: O. Pulido
Coordinació LIC: Manel Zabala
Coordinació de prevenció de Riscos: J. J. Sempere
Coordinació Prog. Esport-Escola: Xavier Nieto
Coordinació de Mediació: Ainhoa Pascual
Coordinació de Pla Estratègic: Javier Gómez
Coordinació de mobilitat internacional: Joaquin Monleón
Coordinació de Masters de Secundària: Toni Via


EQUIPS DOCENTS, TUTORS I DELEGATS DE CURS

Cada curs té un professor-tutor i  un delegat dels estudiants les funcions d’aquests càrrecs estan establertes en el Reglament de Règim  Intern del Centre. El professorat d’un mateix nivell es reuneix periòdicament en reunions d’equips docents per tractar les qüestions referents als grups corresponents.

ESO TUTORS

1r A: E. González
1r B: J. Blasco
1r C: J. Gómez
1r D: Sílvia Diez  
2n A: Hèctor Navarro
2n B: Esther Barrera  
2n C: Miquel Àngel Sans
2n D: Esther González
3r A: A. Expósito 
3r B: T. Jovany          
3r C: Xavier Nieto
3r D: M. José Villa
3r PDC: Sònia Espejo / Ainhoa Pascual
4t A: Melània Aliaga  (Referent 4t. ESO)
4t B: José Bellmunt
4t C: Roca Infante
4t D: Andrea Raimondo

BATXILLERAT 

1r curs: Maria Ulldemolins / J.J. Ibañez
2n curs: J. M. Foguet

CURS ESPECÍFIC PER A L'ACCÉS ALS CICLES DE GRAU SUPERIOR

CAS: E. Tello


CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

CARROSSERIA

1r curs: C. Pulido
2n curs: E. Costa

ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES

1r curs A: J.M. Gámiz
1r curs B: F. Archilla
2n curs: P. Gómez

MECANITZACIÓ

1r curs: J. Lorenzo
2n curs:  P. Avinyó

PLANTA QUÍMICA

1r curs: A. Garcia
2n curs: N. Salvador 


CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 

AUTOMOCIÓ

1r curs: D. Moya
2n curs: A. Valdueza

LABORATORI D’ANÀLISI I CONTROL DE QUALITAT

1r curs: M. Martínez
2n curs: A. Ollé
 
FABRICACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS, BIOTECNOLÒGICS I AFINS

1r curs: I. Llanza
2n curs: J. Monleon

3x2 COMÚ PROGRAMACIÓ / DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA

1r curs: M.A. Ramos

PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA

2n curs:O. Pulido

DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA

2n curs: M. Lledó

PSICOPEDAGOG
A. Pascual

PSICÒLOGA DE L’EAP
M.Pilar Vegas 


DELEGATS Els delegats i subdelegats dels alumnes són els representants del grup davant el tutor, dels professors en general i de l'Equip Directiu.
Són elegits pels propis alumnes entre els membres de cada grup classe a començament del curs acadèmic.
L’elecció dels delegats, orientada i supervisada pel tutor, es durà a terme dins del primer mes del curs.
Si el tutor o la majoria del grup considera que el delegat no compleix amb les seves funcions, aquest podrà ser substituït per un altre alumne.
Són funcions del delegat de grup:
  • Actuar com a interlocutor del grup davant del tutor i dels diferents professors.
  • Recollir la llista, donar-la a cada professor perquè la passi i retornar-la a
  • consergeria després de l’última classe.
  • Anar a buscar el professor de guàrdia quan falta el professor habitual.
  • Ser present a l'inici de les reunions d’avaluació representant l’opinió del grup.
  • Recollir i donar a conèixer el calendari d’activitats i exàmens del trimestre.
  • Coordinar-se periòdicament amb la resta de delegats de grup i amb els representants al Consell escolar.
Els representants de l'alumnat al Consell Escolar i els delegats redactar les seves pròpies normes pel que fa al funcionament del Consell de Delegats. Un cop redactades seran aprovades pel Consell Escolar del Centre.
Galeria d'imatges

 Institut Pompeu Fabra - Badalona | a8045471@xtec.cat | Avís Legal
[Amb el sistema Edugestió de Duma Interactiva]