C\ Moli de la Torre, 34-58
08915 Badalona
Tel. 93 383 63 11
a8045471@xtec.catCerca:
 
 
Protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les dades
L'Institut Pompeu Fabra (Carrer Molí de la Torre , 34-58, 08911, Badalona). L'adreça de contacte de l'institut referent a la protecció de dades és: a8045471@xtec.cat.

Amb quina finalitat tractem les dades
Els usos són els derivats de gestionar els processos educatius i les seves estadístiques. En el cas de la videovigilància es per garantir la seguretat de les instal·lacions i de la totalitat del seu personal i/o persones visitants.

Quant de temps conservem les dades
Les dades que formen part de l'expedient personal es conserven de forma permanent. En el cas de la videovigilància es mantenen les imatges durant 16 dies.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades
Tractem les vostres dades personals, d'acord amb la Llei Orgánica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals y garantia dels drets digitals (https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf).

A quins destinataris comunicarem les dades
Comunicarem les dades a l’Administració educativa (en què s’inclou el Consorci d'Educació de Barcelona) i a altres entitats o organismes competents en màteria d'educació.

Finalment, no comunicarem les vostres dades a tercers, llevat que hi obligui la normativa aplicable o ho hàgiu consentit prèviament.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir
Teniu dret a obtenir informació sobre si a l'Institut Pompeu Fabra estem tractant dades personals que us concerneixen, o no.

Com a persones interessades, teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals es van recollir.

Podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades d'acord amb les condicions establertes a la llei. En aquest cas, únicament tractarem les vostres dades per exercir o defensar reclamacions o en cas de protecció dels drets d'una altra persona física o jurídica o per raons d'interès públic important.

En determinades circumstàncies, podeu oposar-vos, motivant la vostra sol·licitud, al tractament de les vostres dades personals.

Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació, adreçant una sol·licitud en suport paper a L'Institut Pompeu Fabra (Carrer Molí de la Torre , 34-58, 08911, Badalona). Heu d'indicar clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets exerciu.
 Institut Pompeu Fabra - Badalona | a8045471@xtec.cat | Avís Legal
[Amb el sistema Edugestió de Duma Interactiva]