C\ Moli de la Torre, 34-58
08915 Badalona
Tel. 93 383 63 11
a8045471@xtec.catCerca:
 
 
Convalidacions singulars per haver cursat estudis universitaris
Els alumnes matriculats en un dels cicles formatius de formació professional inicial (LOE) que tinguin aprovats un mínim de 30 crèdits d’un estudi universitari o 12 crèdits ECTS poden sol·licitar la convalidació d’un o més dels mòduls o unitats formatives següents: “UF1 - Incorporació al treball”, del mòdul de formació i orientació laboral, el mòdul “Empresa i iniciativa emprenedora”, o unitats formatives creades pel centre amb les hores de lliure disposició.

Per determinar aquesta convalidació és d’aplicació el barem següent:

• entre 30 i 40 crèdits universitaris o un mínim de 12 crèdits ECTS dels estudis de grau aprovats: convalidació d’unitats formatives del cicle formatiu la suma dels quals no sigui superior a 66 hores lectives,

• entre 41 i 50 crèdits universitaris o un mínim de 16 crèdits ECTS dels estudis de grau aprovats: convalidació d’unitats formatives del cicle formatiu la suma dels quals no sigui superior a 132 hores lectives,

• més de 50 crèdits universitaris o més de 20 crèdits ECTS dels estudis de grau aprovats: convalidació d’unitats formatives del cicle formatiu la suma dels quals no sigui superior a 198 hores lectives.

En cap cas no es poden convalidar parts d’unitats formatives.

La tutoria del cicle formatiu ha de garantir a l’alumne/a interessat l’orientació suficient sobre les possibilitats de convalidació en funció del currículum universitari aprovat per l’alumne/a i la tipologia de les unitats formatives del cicle formatiu en què s’ha matriculat.

Correspon a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial resoldre les sol·licituds d’aquestes convalidacions. Amb aquests efectes, la direcció del centre enviarà a la Direcció General la sol·licitud de l’alumne amb les unitats formatives del cicle formatiu que demana convalidar i un informe on constin les dades següents: dades personals de l’alumne/a; nom de l’estudi universitari cursat; nom de la universitat i població; assignatures universitàries aprovades i crèdits; any de superació de cada assignatura.

Així mateix, es poden sol·licitar convalidacions d’altres unitats formatives del cicle formatiu LOE que tinguin una relació d’afinitat amb els crèdits universitaris aprovats. En aquest cas, amb la sol·licitud s’ha d’adjuntar el pla d’estudis universitari cursat i el certificat acadèmic personal expedit pel centre universitari, amb indicació de les hores de les diferents matèries i el programa de les matèries en què es fonamenta la petició de convalidació.
 Institut Pompeu Fabra - Badalona | a8045471@xtec.cat | Avís Legal
[Amb el sistema Edugestió de Duma Interactiva]